Priser

Alla priser i katalogen är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Då priserna är cirkapriser kan lokala variationer förekomma. Vi reserverar oss för prisjusteringar till följd av icke påverkbara faktorer så som tullar, frakter, valutor m.m. Vi reserverar oss även mot eventuella produktförändringar och eventuella förändringar i specifikationerna.

Vi förbehåller oss rätten

Vi utvecklas hela tiden. Vissa komponenter förnyas kontinuerligt. Därför förbehåller vi oss rätten att byta ut de delar där utvecklingen sker snabbt, allt för att alltid ligga ett steg före. Bilderna behöver därför inte alltid överrensstämma exakt med vårt aktuella produktutbud. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i konstruktion, utförande och prissättning samt reserverar oss för eventuella tryckfel och för fel utom vår kontroll.

Garantier - kök och bad

För att garantin ska gälla ska blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation ska vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med gällande branschregler. Garantin gäller 5 år (10 år på blandarhuset) från inköpsdagen. Garantin gäller enbart mot uppvisande av kvitto eller faktura.


Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Fel som orsakats av felaktig rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel), felaktig användning eller underlåtenhet av att följa monterings- eller serviceinstruktioner omfattas ej heller av garantin. Garantin gäller inte demo/utställnings-exemplar, frysskador eller skador och funktionsfel som uppkommit genom orenheter i vattnet.

Följdskada genom fel i levererad produkt, kostnader för tredje man och/eller kostnader på annat än den levererade varan täcks inte av garantin. Dessa kostnader ska täckas av brukarens eller installatörens försäkring. Kontakta din återförsäljare som sålt produkten för överenskommelse om eventuell felavhjälpning eller retur. Därefter kontaktar återförsäljaren Strand direkt.

B2B eller B2C

Strand stainless arbetar enbart mot företag (B2B) med våra produkter och kan endast erbjuda våra konsumenter (B2C) att köpa reservdelar direkt från oss. Som konsument kan du alltid se våra rekommenderade priser som kan skilja sig från handeln. Kontakta din närmaste återförsäljare för aktuellt pris. Du kan med enkelhet söka i vårt register efter din närmaste butik.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Strand Stainless AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Det är Strand Stainless AB målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy beskriver hur 
Strand Stainless AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du 
till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig
Strand Stainless AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, handa hos eller kontakta oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
Strand Stainless AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Webbplatsen, kontaktar oss, 
besöker Webbplatsen 
eller när du på annat sätt har kontakt med Strand Stainless AB. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs 
för att du ska kunna ingå 
avtal med Strand Stainless AB och för att Strand Stainless AB ska kunna göra utskick med erbjudanden, information 
samt genomföra kundundersökningar.
Om du har ett registrerat kundkonto eller är avtalskund samlar Strand Stainless AB in personuppgifter om dig som du 
lämnar vid din registrering. 
Strand Stainless AB sparar de köp du gör via ditt konto. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in 
på ”Mitt konto”.
Vid faktura eller delbetalning via tredje part hämtas dina personuppgifter från tredje part.
För avtalskunder görs en kreditupplysning via tredje part om kunden önskar Strand Stainless AB faktura.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund hos Strand Stainless AB
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp:
Namn
Personnummer eller organisationsnummer
Adresser (faktura- och leveransadress)
Telefonnummer
E-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer (endast avtalskunder)
IP-adress
Köpta varor

För dig som har kundkonto eller är avtalskund
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kundkontoinnehavare eller som avtalskund:

Namn
Organisationsnummer för avtalskunder/företagskunder
Adresser (faktura- och leveransadress)
Telefonnummer
E-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer (endast avtalskunder)
IP-adress
Köpta varor
Eventuella registrerade frivilliga kontouppgifter.

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund hos Strand Stainless AB
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom 
cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. 
Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att 
avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förbättra Webbplatsen.
Ditt personnummer, betal- och kreditkortsnummer sparas aldrig av Strand Stainless AB i samband med köp, uppgifterna överförs 
enbart till den betalningsförmedlare som är vald - om betalningsförmedlaren kräver detta.
Vi använder personuppgifterna för att förhindra bedrägerier samt för riskhantering.
Personuppgifterna används även för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsanalyser, uppföljning samt affärsutveckling.

För dig som har kundkonto eller är avtalskund

Utöver uppräkningen ovan behandlar vi personuppgifter om kundkontoinnehavare eller avtalskund även i syfte att:
Administrera kontot
Ge dig möjlighet att använda de möjligheter kontot ger via frivilliga uppgifter mm
Tillhandahålla specialerbjudanden

5. Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Strand Stainless AB behandlar dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs nedan.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund för att genomföra köp och för att kunna 
fullgöra våra åtaganden gentemot dig
Vi kan även ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. 
Detta gäller till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Om du har registrerat ett kundkonto eller är avtalskund hos Strand Stainless AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. 
Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerat ett kundkonto eller är avtalskund så sparas dina uppgifter 
så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Strand Stainless AB eller Strand Stainless AB
samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Om du ansöker om att betala via faktura eller delbetalning kommer dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysnings- och/eller 
finansföretag.
Till transportföretag och deras partner lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter för att beställda varor ska kunna levereras.
Personuppgifter kan vidare lämnas ut till myndigheter för att följa gällande lagkrav eller vid krav från dessa.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina 
personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES i de fall någon av våra leverantörer eller samarbetspartner befinner sig där.
Den information vi lämnar till tredje part får endast användas i ovan nämnda syfte.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

8. Ändring av integritetspolicy

Strand Stainless AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den 
utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. 
Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. 
Vi kommer att meddela kunder som har kundkonto eller är avtalskunder när ändringar sker. 
Om du inte godtar ändringarna så avslutar du ditt konto hos oss.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. 
Vi har implementerat säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter. 
Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

10. Dina rättigheter

Strand Stainless AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.
Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, 
ofullständiga eller missvisande samt avidentifiera eller radera personuppgifter.
Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har lagrade. 
För att vi ska lämna ut informationen måste vi säkerställa kundens identitet. Vi kommer att lämna ut registerdraget inom 30 dagar.
Rättelse av dina personuppgifter
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade eller ändrade.
Radering av dina personuppgifter
Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för det 
ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter 
i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att endast spara den information som vi enligt lag är skyldiga att lagra.
Begränsning av behandling
Du kan begära begränsning av behandling av dina uppgifter till exempel när du anser att dina uppgifter är felaktiga. 
Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. 
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. 
Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11. Cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

12. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. 
När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. 
Notera att Strand Stainless AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

13. Kontaktinformation

Strand Stainless AB
J.A Pripps gata 2
42132 Västra Frölunda

E-post: kundtjanst@@strandstainless.se


Strand Stainless AB integritetspolicy är senast uppdaterad 2020-01-11